Áskriftarskilmálar Eddu útgáfu


Skilmálar þessir gilda fyrir áskriftarklúbba Eddu útgáfu, 710800 3590 (Andrés Önd, Syrpu, Disneyklúbbinn og Disney kríli) 
hér eftir nefnt einu nafni: Edda.1. grein  - Áskrift
Áskriftargjald hvers mánaðar er greitt eftir á samkvæmt þeim gjaldskrár- og uppgjörsreglum sem eru í gildi á hverjum tíma hjá Eddu. Mánaðarlegt áskriftargjald innifelur sendingarkostnað. Kostnaður við sendingar erlendis er hærri og áskriftargjald því hærra sem því nemur ef senda á vörur erlendis. Edda tekur ekki ábyrgð á tollum og gjöldum sem leggjast á sendingar til útlanda í viðtökulandinu. Öll hugsanlega tolla-,skatta- og innflutningsgjöld eða hugsanlegar aukagreiðslur eru á ábyrgð kaupanda. 

Gjalddagi áskrifta er 3. hvers mánaðar og eindagi 5 dögum síðar.

Áskrift er bindandi fyrstu 5 mánuði eftir skráningu - eftir þann tíma er hún bundin þar til henni er sagt upp skriflega með
tölvupósti á netfangið edda@edda.is eða á annan sannanlegan hátt (á ekki við um kynningar, gjafaáskriftir eða fyrirfram greiddar áskriftir). 
Uppsagnarfrestur ótímabundinna áskriftarsamninga er einn mánuður og uppsögn skal miðast við mánaðamót.

Réttur til að falla frá samningi: Í samræmi við lög um neytendasamninga nr 16/2016 hefur áskrifandi rétt til að falla frá áskriftarsamningi sem komið hefur verið á með fjarsölu innan 14 daga frá því að hann fékk fyrstu vöruna afhenta. Frestur viðskiptavinar til að skila vörunni til seljanda aftur rennur út 14 dögum etir þann dag sem hann tilkynnti seljanda að hann viliji falla frá samningnum. Til þess að nýta réttinn til a ðfalla frá kaupum þarf áskrifandi að tilkynna Eddu útgáfu um ákvörðun sína að falla frá kaupum með ótvíræðum hætti, t.d. með bréfi eða tölvupósti á netfangið edda@edda.is áður en fresturinn rennur út. Áskrifandi ber kostnað af því að skila vörunni við það að falla frá samningi.


2. grein  - Greiðslufyrirkomulag
Sé reikningur ekki greiddur á eindaga skal áskrifandi greiða dráttarvexti, eins og þeir eru ákveðnir samkvæmt III. 
kafla laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001, frá og með gjalddaga til greiðsludags. Innheimtuviðvörun er send 
15 dögum eftir eindaga kröfu en sérstakt gjald vegna innheimtuviðvörunar leggst á kröfu við útsendingu hennar.

100kr þjónustugjald leggst á hverja kröfu sem greiðist í banka/heimabanka.

Hafi áskrift ekki verið greidd innan 60 daga fellur samningurinn úr gildi.  Edda áskilur sér rétt til að setja skuldina 
í innheimtu að undangenginni viðvörun sem áskrifanda berst í pósti miðað við þær greiðsluupplýsingar sem 
áskrifandi hefur látið Eddu í té.

Kjósi áskrifandi sem greiðir áskriftargjaldið reglulega með greiðslukorti eða beingreiðslu að gera breytingar á áskrift, 
hvort heldur er varðandi samsetningu áskriftar sem greitt er fyrir eða greiðslumáta áskriftargjaldsins, ber 
honum að tilkynna slíkar breytingar til Eddu.

3. grein - Samskipti
Edda áskilur sér rétt til að eiga í markaðssamskiptum við áskrifanda og eða greiðanda áskriftar, í gegnum síma, 
markpóst eða tölvupóst, á meðan áskriftartímabili stendur. Hætti áskrifandi í áskrift áskilur Edda sér rétt til að eiga 
í markaðssamskiptum við viðkomandi í gegnum síma, markpóst eða tölvupóst, í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga nr. 90/2018 og fjarskiptalaga nr. 70/2022.


4. grein - Höfundaréttur
Vörur sem sendar eru á áskrifanda að áskriftarklúbbum Eddu eru einungis ætlaðar til einkanota. 
Öll afritun, fjölritun og endurbirting er óheimil í hvaða formi sem er. Edda áskilur sér rétt til tafarlausrar 
uppsagnar á þjónustu,án endurgreiðslu, brjóti áskrifandi á höfundarrétti Eddu.

5. grein - Aðsetur og upplýsingar
Áskrifanda ber að tryggja að upplýsingar um heimilisfang, greiðsluupplýsingar og aðrar upplýsingar séu sem réttastar og hafa nafn áskrifanda vel sýnilegt á afhendingarstað. Verði breyting á heimilisfangi áskrifanda ber að tilkynna það Eddu útgáfu með tölvupósti á netfangið edda@edda.is

6. grein - Verðbreytingar
Edda áskilur sér rétt til verðbreytinga á áskriftargjaldi en þó þannig að það sé tilkynnt með a.m.k. 40daga fyrirvara 
á þjónustusvæði áskrifenda á vefsíðu Eddu. Áskrifendur hafa rétt til að falla frá samningi v/hækkunar í samræmi við 1.gr.

7. grein - Dreifing útgáfu
Andrés Önd kemur út vikulega og er dreift á þriðjudögum.  Syrpan , Disneyklúbbs- og Disneykrílabækur koma út í hverjum mánuði. 

Þessum bókum er dreift  til áskrifenda og til móttöku á þann stað sem hann óskar eftir (póstkassa eða annan stað).  

Skili vara sér ekki til áskrifanda á tilsettum tíma skal láta Eddu vita í tölvupósti á netfangið edda@edda.is innan ástæðulaus dráttar og í öllu falli og eigi síðar en innan 3 mánaða frá tilsettum afhendingartíma.

8. grein - Úrræði vegna galla
Komi upp galli í vöru er áskrifanda boðin ný vara í staðinn og greiðir seljandi sendingarkostnað. Senda skal tilkynningu með tölvupósti á netfangið edda@edda.is með jpplýsingum um galla vörunnar. Því til viðbótar eiga við ákvæði um neytendakaup nr 47/2003 varðandi m.a. rétt kaupanda til að krefjast afsláttar, halda eftir greiðslu, riftunar og skaðabóta. Vilji kaupandi bera fyrir sig úrræði vegna galla skal slíkt gert innan ástæðulaus dráttar og í öllu falli og ekki síðar en innan 2 mánaða frá því að kaupandi varð galla var.

8. grein - Breytingar á áskriftarskilmálum
Edda áskilur sér rétt til þess að breyta áskriftarskilmálum þessum. Breytingar skulu kynntar viðskiptavinum 
með a.m.k. 14 daga fyrirvara á þjónustusvæði áskrifenda á vefsíðu Eddu. Breytingar skulu vera kynntar ásamt 
rétti áskrifanda til að falla frá samningi vegna breytinganna.

9. grein - Óviðráðanleg ytri aðstæður
Það skal ekki teljast brot á efndum Eddu ef fyrirtækinu er ókleift að veita þjónustu vegna óviðráðanlegra ytri aðstæðna 
svo sem er varða dreifingu, prentun eða verkföll starfsmanna.

10. grein - Ágreiningur
Komi upp ágreiningur milli aðila má bera málið undir Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa, www.kvth.is, Borgartúni 29, Reykjavík eða reka mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.


Áskriftarskilmálar þessir gilda frá 10. maí 2023.
Vörur : 0
Samtals : 0 kr.
Ganga frá pöntun
Edda útgáfa - Hádegismóar 2 (Hús Árvakurs) - 110 Reykjavík Sími 522 2000